PAR PASTORĀLĀS VĒSTULES

Prelāta vēstule (aprīlis 2013)

Prelāts pateicas Dievam par Pāvesta Franciska ievēlēšanu, apcer Kristus Augšāmcelšanos un aicina celt Dieva valstību uz zemes, rūpējoties garīgi un materiāli par visnabadzīgākajiem.

Mani dārgie bērni, lai Jēzus pasargā manas meitas un manus dēlus!

Vēl pavisam nesenā pagātnē ir Baznīcas dzīvē ļoti nozīmīgie mirkļi, kuru liecinieki mēs bijām – ir ievēlēts jauns Pāvests - Romas katoļu baznīcas Virspriesteris. Kā vienmēr tādu notikumu laikā mēs tikām pieredzējuši Svētā Gara darbību un to, ka apstiprinās tas, ko Benedikts XVI tika teicis sprediķī, uzsākot savu pontifikātu: “Baznīca ir dzīva – tā ir šo dienu brīnišķīgā pieredze.(..) Un Baznīca ir ...